Studenți

Prima pagină
Studenți
Regulament de desfășurare a examenului de licență

Capitolul I
ORGANIZAREA ANULUI UNIVERSITAR


Art. 1. Anul universitar este format din două semestre, durata unui semestru fiind, în medie, de 14 săptămâni. La sfârşitul fiecărui semestru se face evaluarea cunoştinţelor, alocându-se pentru aceasta câte două săptămâni. În structura anului universitar se prevăd vacanţe între semestre de Crăciun, de Paşte şi alte zile libere legale.
Art. 2. Graficul desfăşurării activităţilor didactice se aprobă şi se face public înainte de începerea anului universitar. Pe parcursul anului universitar nu se organizează sesiuni suplimentare de evaluare şi nu se pot susţine evaluări în afara sesiunii.

Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ


Art. 3. Obţinerea titlului de „licenţiat” se realizează prin promovarea examenului de licenţă. Acesta constă în susţinerea lucrării de licenţă şi evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative specifice tematicii abordate, notate distinct de către comisie. După promovarea examenului de licenţă se obţine titlul de: licenţiat în ştiinţe economice.
Art. 4. Consiliului facultăţii răspunde de organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă.
Art. 5. Pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă se vor constitui comisii pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative şi de apreciere a lucrării de licenţă.
În cazul în care conducătorul ştiinţific nu este membru permanent al comisiei, acesta are obligaţia de a participa la susţinerea lucrării de către candidat, dobândind calitatea de membru cooptat al comisiei, cu drept de notare. Art. 6. Conducătorii ştiinţifici trebuie să fie profesori, conferenţiari, lectori sau asistenţi cu titlul ştiinţific de doctor/doctorand sau specialişti recunoscuţi în domeniu.
Art. 7. Înscrierea la examenul de licenţă este condiţionată de alegerea temei lucrării de licenţă şi de stabilirea conducătorului ştiinţific cu cel puţin opt luni înainte de susţinerea examenului.
Cererea de alegere a temei şi a conducătorului sunt aprobate de către decanul facultăţii.
Art. 8. Universitatea Financiar Bancară din Bucureşti organizează anual o singură sesiune de susţinere a examenului de licenţă.
Art. 9. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de solicitare scrisă, depusă la secretariatul facultăţii. Cererea este însoţită de:
- lucrarea de licenţă (în două exemplare tipărite);
- două fotografii tip buletin (carte de identitate);
- diploma de bacalaureat în original şi o copie legalizată;
- copie legalizată după certificatul de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
- copie după cartea de identitate;
- dosar plic.
La examenul de licenţă se pot înscrie numai studenţii cu situaţia şcolară şi a taxelor încheiată.
Absolvenţii vor achita o taxă de susţinere a examenului de licenţă, aprobată de către Senatul universitar.
Art. 10. (a). Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrării de licenţă se face pe o perioadă de cel puţin opt luni.
(b). Un cadru didactic nu poate îndruma mai mult de 30 studenţi.
(c). Studentul are obligaţia să prezinte conducătorului ştiinţific lucrarea, în diverse stadii de elaborare.
(d). Conducătorul ştiinţific are obligaţia să ofere îndrumări de cercetare şi elaborare şi să înregistreze progresele realizate de student.
(e). În cazul în care, între conducătorul ştiinţific şi student apar divergenţe de colaborare, înainte cu trei luni de data susţinerii examenului de licenţă, Consiliul Facultăţii poate desemna alt conducător ştiinţific.
(f). Înainte de susţinerea examenului de licenţă, conducătorul ştiinţific înscrie pe coperta exterioară a lucrării calificativul propus şi semnează. În cazul în care calificativul este Respins, conducătorul ştiinţific prezintă decanului facultăţii un referat explicativ. Consiliul Facultăţii va decide dacă absolventul poate sau nu să susţină examenul de licenţă. În cazul în care se hotărăşte susţinerea examenului, conducătorul ştiinţific are dreptul să propună, ca membru cooptat, nota, care poate avea orice valoare legală.
Art. 11. Examenul de licenţă are două probe care vizează nivelul cunoştinţele teoretice şi aplicative specifice tematicii abordate în lucrare:
- proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
- proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă; prezentarea şi susţinerea sunt publice.
Art. 12. Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă întreagă pentru fiecare probă a examenului de licenţă.
Art. 13. Pentru promovarea fiecărei probe, media notelor membrilor comisiei trebuie să fie minimum cinci. Media finală a examenului de licenţă rezultă din media aritmetică a mediilor celor două probe, care, pentru promovare, trebuie să fie minimum 6,00.
Art. 14. Rezultatele obţinute la examenul de licenţă nu pot fi contestate.
Art. 15. Lucrarea de licenţă este proprietatea Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti şi nu poate fi înstrăinată sau comercializată, autorul ei deţine proprietatea intelectuală şi poate s-o valorifice pentru publicare sau pentru dezvoltarea cercetărilor ulterioare, citând corespunzător denumirea universităţii proprietare.
Art. 16. Lucrările de licenţă pot avea maximum 60 de pagini A4 şi trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, concluzii, bibliografie selectivă, anexe. Lucrarea va trebui să se axeze în principal pe studiu de caz (2/3 din lucrare).
Art. 17. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă.
Art. 18. Absolvenţilor Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti care nu au promovat sau nu au susţinut examenul de licenţă li se eliberează la cerere documentele şcolare. Examenul de licenţă se poate resusţine într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente.
Art. 19. Absolvenţii Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti pot să susţină examenul de licenţă la o altă universitate.
Art. 20. Lucrările de licenţă se arhivează pe o perioadă de cinci ani, fiind gestionate de către catedrele din universitate.

Capitolul III
ALTE DISPOZIŢII


Art. 21. Media de absolvire a programului de licenţă se calculează ca medie aritmetică a mediilor fiecărui an. Mediile anilor şi media de absolvire se trunchiază după a doua zecimală.
Art. 22. Dispoziţiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările ulterioare ale ministerului, precum şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti.
Art. 23. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat a Universităţii Financiar Bancare din Bucureşti din data de 19.09.2011 şi se aplică începând cu anul universitar 2011–2012 tuturor anilor de studii.

RECTOR,
Prof. univ. dr. POANTA DORINA


Descarcă regulamentul de desfășurare a examenului de licență în format .pdf

Ultimul update în 06 iunie 2012